Raporty giełdowe

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii E Emitenta w KDPW

Bieżący | ESPI | 2/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” wydał oświadczenie nr 362/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. „Oświadczenie” dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 25.000 słownie: dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00057 „Akcje”, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2011 roku. Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 4 maja 2023 r.

 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_SKONSOLIDOWANE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR SSF NTV-sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1) (1).pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1) (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE_SKON_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_2022 (2).pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 4/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_JEDNOSTKOWE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR JSF NTV-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDN_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2022_JEDN (1).pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1).pdf

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z chwilą podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Piotra Klomfasa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2022 rok NEW TECH VENTURE

Bieżący | EBI | 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 opublikowanego w dniu 20 stycznia 2023 roku Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2023 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 20 marca 2023 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. zgromadzenie wspólników NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy i łącznej wartości 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_ _”Udziały”_. Wszystkie Udziały zostały objęte przez Emitenta będącego jednym wspólnikiem Spółki Zależnej i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Po wpisaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej do rejestru, Emitent będzie posiadał łącznie 60.000 _sześćdziesiąt tysięcy_ udziałów Spółki Zależnej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej.
Objęcie Udziałów wpisuje się w strategię Emitenta, związaną z rozwojem działalności Spółki Zależnej.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

EBI | 1/2023

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:
– Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2022 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2023 roku.
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2023 roku – w dniu 15.05.2023 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2023 roku – w dniu 10.08.2023 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2023 roku – w dniu 13.11.2023 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 27/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 6 grudnia 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Rejestracja zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 26/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydanym w dniu 22 listopada 2022 roku postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 17/2022.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany siedziby Spółki z miasta Bydgoszcz na miasto Warszawa.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarząd

Załączniki:

NTV_TEKST STATUTU_zmiany z 28.06.2022_rej.22.11.2022.pdf

Raport Kwartalny za III kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 25/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta
za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2022.pdf

Scroll to top