Raporty giełdowe

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | ESPI | 6/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

NTV_Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie

Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402² KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A.

Bieżący | ESPI | 5/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c. w Warszawie _01-031_, pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 _”Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 _”Sprawozdanie Rady Nadzorczej”_ niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

 

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 4/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 505 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółką przejmowaną.

Połączenie spółek nastąpi:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 28 kwietnia 2023 r. _”Plan Połączenia”_, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://ntvsa.pl/.
Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowe Spółki będą udostępniane na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia. Podstawa prawna: Inne uregulowania _art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 505 § 1 i § 3 KSH_.

 

Plan połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 3/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki, jako spółki przejmującej, oraz Zarząd NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółki przejmowanej, pisemnie uzgodniły plan połączenia spółek.

Połączenie spółek nastąpi w oparciu o następujące zasady:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Spółki.

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowią załączniki do niniejszego raportu.

NTV_Plan_polaczenia.pdf

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii E Emitenta w KDPW

Bieżący | ESPI | 2/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” wydał oświadczenie nr 362/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. „Oświadczenie” dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 25.000 słownie: dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00057 „Akcje”, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2011 roku. Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 4 maja 2023 r.

 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_SKONSOLIDOWANE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR SSF NTV-sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1) (1).pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1) (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE_SKON_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_2022 (2).pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 4/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_JEDNOSTKOWE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR JSF NTV-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDN_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2022_JEDN (1).pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1).pdf

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z chwilą podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Piotra Klomfasa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2022 rok NEW TECH VENTURE

Bieżący | EBI | 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 opublikowanego w dniu 20 stycznia 2023 roku Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2023 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 20 marca 2023 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top