Struktura akcjonariatu

Lp. Akcjonariusz Liczba
akcji
Liczba głosów Udział
w głosach
1. Bras S.A. 20 682 405 20 682 405 49,90%
2. Carpathia Capital Alternatywna
Spółka Inwestycyjna S.A.
2 100 000 2 100 000 5,07%
3. Pozostali 18 662 095 18 662 095 45,03%
RAZEM 41 444 500 41 444 500 100,00%
Scroll to top