Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 8/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf

NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Bieżący | EBI | 5/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024.pdf

Raport roczny Spółki za 2023 r.

Roczny | EBI | 4/2024
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2023 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2023_JEDNOSTKOWE_NTV połączony.pdf

NTV sprawozdanie z działalności 2023_f.pdf

NTV opinia sprawozdanie z badania 2023.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2023.pdf

wybrane dane finansowe.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2023.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2023.pdf

SF-JIN SF NTV 2023F.xml

SF-JIN SF NTV 2023F.xml.XAdES

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

Bieżący | EBI | 3/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023 z dnia 18 marca 2024 roku na dzień 20 marca 2024 roku.

Powodem zmiany terminu raportu rocznego jest konieczność zakończenia badania roku 2023 przez firmę audytorską.

Pozostałe terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z firmą audytorską

Bieżący | EBI | 2/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa zawarta z firmą audytorską BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450), przy ul. Ratuszowej 11, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3489, której przedmiotem jest wykonanie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Bieżący | EBI | 1/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w roku obrotowym 2024 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

Raport roczny za rok 2023 – w dniu 18.03.2024 r.,
Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – w dniu 14.05.2024 r.,
Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – w dniu 13.08.2024 r.,
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – w dniu 13.11.2024 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 13/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2023.pdf

Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 8 września 2023 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Raport Kwartalny za II kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 11/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2023.pdf

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.

Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. („ZWZ”).
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ New Tech Venture_30.05.2023.pdf

Scroll to top