Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 8 września 2023 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Raport Kwartalny za II kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 11/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q2_2023.pdf

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.

Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. („ZWZ”).
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ New Tech Venture_30.05.2023.pdf

Raport Kwartalny za I kwartał 2023 r.

Kwartalny | EBI | 9/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Q1_2023.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | EBI | 8/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022.Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt) 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), podczas którego zostały podjęte uchwały, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powierzyła:
1. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie

Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402² KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 5/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_SKONSOLIDOWANE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR SSF NTV-sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1) (1).pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1) (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE_SKON_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_2022 (2).pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2022 rok

Roczny | EBI | 4/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2022_JEDNOSTKOWE_DO_PUBLIKACJI.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2022 (1).pdf

2022 iA SBR UoR JSF NTV-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2022 (1).pdf

NTV_WYBRANE DANE JEDN_2022_EURO.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2022_JEDN (1).pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2022 (1).pdf

Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki i powołanie nowego Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o dokonaniu z chwilą podjęcia uchwał zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na:
1. odwołaniu Pana Piotra Klomfasa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki oraz
2. powołaniu Pana Jana Karaszewskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Jana Karaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

Scroll to top