Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 11/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku („ZWZ”) dokonało: uchwałą nr 20 ZWZ zmiany § 2 Statutu Spółki, uchwałą nr 21 ZWZ zmiany § 3a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 22 ZWZ zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §3b.
Treść dokonanych zmian przedstawiona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zestawienie zmian w Statucie Spółki .pdf

Scroll to top