Raporty giełdowe

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii R Emitenta

Bieżący | ESPI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie nr 210/2022 z dnia 3 marca 2022 r. dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 31.083.375 _słownie: trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00065, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zawarcie umowy z audytorem

Bieżący | EBI | 7/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęła umowa z dnia 7 lutego 2022 r. z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3828.
Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii R Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2022 r. została podpisana umowa z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem umowy jest wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii R Spółki. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Bieżący | EBI | 5/2022

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:
– Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1 036 112,50 zł do kwoty 4 144 450,00 zł poprzez emisję 31.083.375 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.108.337,50 zł oraz uległa zmianie treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
Aktualna treść § 3 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.144.450,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
– 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_TEKST STATUTU_zarejestrowany w KRS 27.01.2022.pdf

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy wpisał zmianę adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e-mail Emitenta.
Aktualna strona internetowa Emitenta znajduje się pod adresem: www.ntvsa.pl,
Aktualna poczta elektroniczna Emitenta znajduje się pod ogólnym adresem: office@ntvsa.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Korekta do raportu EBI nr 17/2021

Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 17/2021 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta („Raport”). Korekta Raportu związana jest z potrzebą uzupełnienia i doprecyzowania informacji dotyczących życiorysu Pana Michała Krzyżanowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający zaktualizowany życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego.
Treść Raportu pozostaje bez zmian.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys Michała Krzyżanowskiego po korekcie.pdf

Korekta do raportu EBI nr 16/2021

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 16/2021 – Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r. („Raport”). Korekta wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika do Raportu, w wyniku której Emitent nie podał informacji w zakresie liczby głosów oddanych za/przeciw/wstrzymujących się dotyczącej każdej z uchwał.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 listopada 2021 roku. Treść Raportu oraz pozostałe dane przekazane w załączniku do Raportu pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKORYGOWANA TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11 korekta.pdf

Zakończenie subskrypcji akcji serii R NEW TECH VENTURE

Bieżący | EBI | 21/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) w zawiązku z zakończeniem subskrypcji akcji serii R wyemitowanych na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki („Akcje serii R”), podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
15 listopada 2021 roku – rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
7 grudnia 2021 roku – zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
15-16 grudnia 2021 roku – przyjmowanie zapisów przez podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie Zarządu Emitenta.

2) Data przydziału akcji
17 grudnia 2021 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą
31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji serii R.

6) Ceny, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
Akcje serii R były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii R zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zapisy nie odbywały się w transzach.
– zapisy podstawowe – 155 osób na 19.861.829 (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) Akcji serii R,
– zapisy dodatkowe – 28 osób na 2.974.641 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden) Akcji serii R oraz
– zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – 5 osób na 8.246.905 (osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć) Akcji serii R.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Zapisy nie odbywały się w transzach. Akcje serii R przydzielono wszystkim osobom, które złożyły zapisy.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Zapisy nie odbywały się w transzach.
BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („BRAS”), podmiot powiązany z Emitentem, objął w ramach zapisów podstawowych 11.310.375 Akcji serii R oraz na zaproszenie Emitenta w ramach zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych 6.101.905 Akcji serii R.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii R nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie został żadnej umowa o subemisję, ani umowy o gwarancję emisji.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty emisji Akcji serii R wyniosły 30 405,38 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięć złotych 38/100), w tym koszty:
– przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5.777,50 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100),
– sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 24 627,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych sześćset dwadzieścia siedem złotych 88/100),
– wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
– promocja oferty – nie dotyczy,
– pozostałe – 0,00 zł.

Wymienione koszty zostaną rozliczone przez spółkę jako koszty działalności niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż Akcje serii R będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Przydział akcji serii R

Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku dokonał przydziału 31.083.375 _trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_ oferowanych przez Spółkę.
Wszystkie oferowane Akcje Serii R zostały objęte, a w tym:
– 19.861.829 _dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru, w ramach zapisów podstawowych;
– 2.974.641 _dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden_ Akcji Serii R zostało objętych w wyniku złożenia zapisów dodatkowych
– 8.246.905 _osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez inwestorów, na zaproszenie Zarządu, w trybie art. 436 § 4 KSH.
Spółka informowała o emisji Akcji Serii R w raportach bieżących nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku oraz 8/2021 z 2 listopada 2021 roku.

 

Scroll to top