Raporty giełdowe

Raport Kwartalny za III kwartał 2021 r.

Raport kwartalny | EBI | 19/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2021.pdf

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta

Bieżący | ESPI | 6/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki United S.A. _PLSTCKI00016_ na New Tech Venture S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieniła nazwę skróconą oraz oznaczenie Emitenta i począwszy od dnia 12 listopada 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „NTVSA” i oznaczeniem „NTV”.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 roku _”NWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

Modyfikacja strategii Emitenta – rozszerzenie profilu działalności Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w związku z dokonaną analizą rynku i sytuacją makroekonomiczną na świecie podjął decyzję o modyfikacji strategii Emitenta poprzez rozszerzenie profilu działalności Emitenta.
Zmodyfikowana strategii zakłada:

1. Pozyskanie kapitału inwestycyjnego poprzez:
– sprzedaż posiadanych akcji spółki Bioerg S.A.,
– emisję akcji serii R.

2. Rozwój spółki zależnej Emitenta – agencji marketingowe NCF _”NCF”_ poprzez:
– rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
– rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.

3. Wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego poprzez:
– pozyskanie spółek zależnych z branży innowacyjnych technologii,
– stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
– stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie:
->produkcji oprogramowania na zamówienie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej, sektora publicznego, energetyki i przemysłu oraz dla branży marketingowej i mediów
->outsourcingu kadr IT, zarówno dedykowanych zespołów stanowiących trzon działalności IT klienta, jak i outsourcing pojedynczych specjalistów
->usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcing procesów rekrutacyjnych, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie procesem rekrutacji pracowników i jego wyniki.

Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.11.2021 r. – zmiana siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 18/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmianę w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
W związku z powyższym
§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Krzyżanowskiego.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r.

Raport bieżący | EBI | 16/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. („NWZ”).
Wobec braku wskazania członków Rady Nadzorczej do odwołania, NWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwały nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, (dalej „Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 4 listopada 2021 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jarosława Niesobskiego – notariusza w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz („NWZ”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11.pdf

Wzór pełnomocnictwa NWZ NTV_4.11.2021.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 3/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, _dalej „Emitent”, „Spółka”_ zwołuje na dzień 4 listopada 2021 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jarosława Niesobskiego – notariusza w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz _”NWZ”_.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_NTV_4.11.pdf

Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_NTV_4.11.2021.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku.
Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top