Dane finansowe

Wyniki skonsolidowane I-III kw. 2020 r. (w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 11 535,00
Zysk/strata ze sprzedaży 197,00
Pozostałe przychody operacyjne 482,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej 609,00
Przychody finansowe 48,00
Zysk/strata brutto 391,00
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej 361,00
Amortyzacja (noty) 288,00
AKTYWA 31 187,00
Aktywa trwałe 13 150,00
Aktywa obrotowe 18 037,00
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 23 103,00
Kapitał podstawowy 20 722,00
Zobowiązania długoterminowe 2 774,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5 310,00
Przepływy operacyjne 2 977,00
Przepływy inwestycyjne -3 223,00
Przepływy finansowe 227,00
Przepływy pieniężne netto -19,00
EBITDA 897,00

Źródło danych: Notoria

Scroll to top