Dane finansowe

Wyniki skonsolidowane I kw. 2022 r. (w tys. zł)

31.03.2022
Przychody netto ze sprzedaży 3 600
Pozostałe przychody operacyjne 12
Przychody finansowe 94
Zysk (strata) netto 500
Amortyzacja 25
Aktywa trwałe 3 041
Aktywa obrotowe 7 486
AKTYWA 10 527
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 402
Kapitał (fundusz) podstawowy 4 144
Zobowiązania długoterminowe 181
Zobowiązania krótkoterminowe 4 324
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 147
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 249
Przepływy pieniężne netto razem -2 091
Scroll to top