Dane finansowe

NEW TECH VENTURE S.A

WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO)

Kursy 31-12-2023 31-12-2022 

Bilans 4,348 4,6899

01.01. – 31.12.2022 01.01.202 – 31.12.2022 

4,5284 4,6883

Pozycja PLN EUR
31-12-2023  31-12-2022  31-12-2023  31-12-2022
Aktywa razem 2 705 2 098 622 447
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 203 4 310 47 919
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 884 3 997 203 852
Kapitał własny 4 516 4 296 1039 916
Kapitał zakładowy 4 144 4 144 953 884

 

Pozycja PLN  EUR
01.01. – 31.12.2023  01.01. – 31.12.2022  01.01. – 31.12.2023  01.01. – 31.12.2022
Przychody ze sprzedaży 7 644 10 667 1688 2275
Koszty działalności operacyjnej 7 800 9 976 1722 2128
Zysk/(Strata) ze sprzedaży -156 691 -34 147
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej -275 419 -61 89
Zysk/(Strata) brutto -449 305 -99 65
Zysk/(Strata) netto 219 -431 48 -92
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 605 -4 318 796 -921
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -278 464 -61 99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3430 1 839 -757 392
Przepływy pieniężne netto razem -103 -2015 -23 -430
Scroll to top