Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 7/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:
NTV_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
NTV_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf
Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania_NTV_28.06.2022.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NTV_za_rok_2021.pdf

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 6/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę BRAS S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_BRAS_SA.pdf

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii R Emitenta

Bieżący | ESPI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie nr 210/2022 z dnia 3 marca 2022 r. dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 31.083.375 _słownie: trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00065, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przydział akcji serii R

Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku dokonał przydziału 31.083.375 _trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_ oferowanych przez Spółkę.
Wszystkie oferowane Akcje Serii R zostały objęte, a w tym:
– 19.861.829 _dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru, w ramach zapisów podstawowych;
– 2.974.641 _dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden_ Akcji Serii R zostało objętych w wyniku złożenia zapisów dodatkowych
– 8.246.905 _osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez inwestorów, na zaproszenie Zarządu, w trybie art. 436 § 4 KSH.
Spółka informowała o emisji Akcji Serii R w raportach bieżących nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku oraz 8/2021 z 2 listopada 2021 roku.

 

Publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 8/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, w związku z publikacją przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku, informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Spółki tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny” opublikowany został Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii R _”Suplement”_.
Suplement stanowi także załącznik do niniejszego raportu.

Suplement_nr_1_do_Dokumentu_Informacyjnego_NTV.pdf

Harmonogram subskrypcji akcji serii R oraz publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 7/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 10 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_ podjął uchwałę w przedmiocie określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii R _”Uchwała Zarządu”_.
Ustalono następujący harmonogram subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_:
a_ rozpoczęcie zapisów: 15 listopada 2021 r.
b_ zakończenie zapisów: 7 grudnia 2021 r.
c_ termin zapisów na Akcje Serii R oferowanych przez Zarząd Spółki, które nie zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych: od 15-16 grudnia 2021 r.
d_ przydział Akcji Serii R: 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii R został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Dokument Informacyjny”_.

Dokument Informacyjny został zatwierdzony uchwałą zarządu w przedmiocie określenia warunków subskrypcji akcji serii R dnia 12 listopada 2021 r.

Dokument Informacyjny wraz z formularzem zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii R Spółki został opublikowany na stronie internetowej Spółki, tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny”. Dokument Informacyjny stanowi także załącznik do niniejszego raportu.Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dokument_informacyjny_emisja_akcji_serii_R.pdf

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta

Bieżący | ESPI | 6/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki United S.A. _PLSTCKI00016_ na New Tech Venture S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieniła nazwę skróconą oraz oznaczenie Emitenta i począwszy od dnia 12 listopada 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „NTVSA” i oznaczeniem „NTV”.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 roku _”NWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

Modyfikacja strategii Emitenta – rozszerzenie profilu działalności Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w związku z dokonaną analizą rynku i sytuacją makroekonomiczną na świecie podjął decyzję o modyfikacji strategii Emitenta poprzez rozszerzenie profilu działalności Emitenta.
Zmodyfikowana strategii zakłada:

1. Pozyskanie kapitału inwestycyjnego poprzez:
– sprzedaż posiadanych akcji spółki Bioerg S.A.,
– emisję akcji serii R.

2. Rozwój spółki zależnej Emitenta – agencji marketingowe NCF _”NCF”_ poprzez:
– rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
– rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.

3. Wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego poprzez:
– pozyskanie spółek zależnych z branży innowacyjnych technologii,
– stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
– stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie:
->produkcji oprogramowania na zamówienie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej, sektora publicznego, energetyki i przemysłu oraz dla branży marketingowej i mediów
->outsourcingu kadr IT, zarówno dedykowanych zespołów stanowiących trzon działalności IT klienta, jak i outsourcing pojedynczych specjalistów
->usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcing procesów rekrutacyjnych, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie procesem rekrutacji pracowników i jego wyniki.

Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.11.2021 r. – zmiana siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 18/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmianę w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
W związku z powyższym
§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top