Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną NCF SA

ESPI | 10/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 20/2023 z dnia 30 maja 2023 r., informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Spółki jako spółki przejmującej z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_ jako spółki przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpiło w oparciu o następujące zasady:

-jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Emitenta _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Emitent jest właścicielem wszystkich udziałów w NCFSA _art. 516 § 1 w zw. z art. 506 KSH_;
– w trybie uproszczonym, w związku z tym, że Emitent przejmował swoją spółkę jednoosobową _art. 516 § 6 KSH_.
Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 9/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 roku _”ZWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 20 682 405
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 20 682 405
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,90%

INC SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 100 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 2 100 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,22%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07%

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Bieżący | ESPI | 8/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 505 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną NCFSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółką przejmowaną.

Połączenie spółek nastąpi:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 28 kwietnia 2023 r. _”Plan Połączenia”_, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://ntvsa.pl/.
Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowe Spółki będą udostępniane na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia.

Podstawa prawna: Inne uregulowania _art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 505 § 1 i § 3 KSH_.

 

Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta – rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 7/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, ze w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu w dniu 12 maja 2023 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ z kwoty 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ do kwoty 3.000.000,00 zł _trzy miliony złotych_, tj. o kwotę 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_, które nastąpiło poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy. Wszystkie nowo ustanowione udziały Spółki Zależnej zostały objęte przez Emitenta.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | ESPI | 6/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

NTV_Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A.

Bieżący | ESPI | 5/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c. w Warszawie _01-031_, pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 _”Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 _”Sprawozdanie Rady Nadzorczej”_ niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

 

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 4/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 505 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółką przejmowaną.

Połączenie spółek nastąpi:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 28 kwietnia 2023 r. _”Plan Połączenia”_, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://ntvsa.pl/.
Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowe Spółki będą udostępniane na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia. Podstawa prawna: Inne uregulowania _art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 505 § 1 i § 3 KSH_.

 

Plan połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 3/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki, jako spółki przejmującej, oraz Zarząd NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółki przejmowanej, pisemnie uzgodniły plan połączenia spółek.

Połączenie spółek nastąpi w oparciu o następujące zasady:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Spółki.

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowią załączniki do niniejszego raportu.

NTV_Plan_polaczenia.pdf

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii E Emitenta w KDPW

Bieżący | ESPI | 2/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” wydał oświadczenie nr 362/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. „Oświadczenie” dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 25.000 słownie: dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00057 „Akcje”, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2011 roku. Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 4 maja 2023 r.

 

Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. zgromadzenie wspólników NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy i łącznej wartości 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_ _”Udziały”_. Wszystkie Udziały zostały objęte przez Emitenta będącego jednym wspólnikiem Spółki Zależnej i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Po wpisaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej do rejestru, Emitent będzie posiadał łącznie 60.000 _sześćdziesiąt tysięcy_ udziałów Spółki Zależnej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej.
Objęcie Udziałów wpisuje się w strategię Emitenta, związaną z rozwojem działalności Spółki Zależnej.

Scroll to top