Podpisanie umowy z firmą audytorską

Bieżący | EBI | 2/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa zawarta z firmą audytorską BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450), przy ul. Ratuszowej 11, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3489, której przedmiotem jest wykonanie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Scroll to top