Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną NCF SA

ESPI | 10/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 20/2023 z dnia 30 maja 2023 r., informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Spółki jako spółki przejmującej z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_ jako spółki przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpiło w oparciu o następujące zasady:

-jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Emitenta _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Emitent jest właścicielem wszystkich udziałów w NCFSA _art. 516 § 1 w zw. z art. 506 KSH_;
– w trybie uproszczonym, w związku z tym, że Emitent przejmował swoją spółkę jednoosobową _art. 516 § 6 KSH_.
Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Scroll to top