Kategoria: Raporty bieżące

Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną NCF SA

ESPI | 10/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 20/2023 z dnia 30 maja 2023 r., informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Spółki jako spółki przejmującej z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_ jako spółki przejmowanej.

Połączenie spółek nastąpiło w oparciu o następujące zasady:

-jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Emitenta _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Emitent jest właścicielem wszystkich udziałów w NCFSA _art. 516 § 1 w zw. z art. 506 KSH_;
– w trybie uproszczonym, w związku z tym, że Emitent przejmował swoją spółkę jednoosobową _art. 516 § 6 KSH_.
Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Zmiana adresu siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 8 września 2023 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.
Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 9/2023

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 roku _”ZWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 20 682 405
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 20 682 405
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,78%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,90%

INC SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 100 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 2 100 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,22%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07%

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.

Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r. („ZWZ”).
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ New Tech Venture_30.05.2023.pdf

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Bieżący | ESPI | 8/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 505 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną NCFSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółką przejmowaną.

Połączenie spółek nastąpi:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 28 kwietnia 2023 r. _”Plan Połączenia”_, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: https://ntvsa.pl/.
Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowe Spółki będą udostępniane na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie połączenia.

Podstawa prawna: Inne uregulowania _art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 505 § 1 i § 3 KSH_.

 

Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta – rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 7/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, ze w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu w dniu 12 maja 2023 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ z kwoty 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych_ do kwoty 3.000.000,00 zł _trzy miliony złotych_, tj. o kwotę 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_, które nastąpiło poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy. Wszystkie nowo ustanowione udziały Spółki Zależnej zostały objęte przez Emitenta.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | EBI | 8/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022.Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt) 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Sprawozdanie RN za 2022.pdf

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), podczas którego zostały podjęte uchwały, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powierzyła:
1. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Bieżący | ESPI | 6/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2023 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Dokument zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

NTV_Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie

Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402² KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Scroll to top