Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta

ESPI | 1/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. zgromadzenie wspólników NCFSA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka Zależna”_ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez ustanowienie 58.000 _pięćdziesiąt osiem tysięcy_ nowych udziałów o wartości 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy i łącznej wartości 2.900.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych_ _”Udziały”_. Wszystkie Udziały zostały objęte przez Emitenta będącego jednym wspólnikiem Spółki Zależnej i pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Po wpisaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej do rejestru, Emitent będzie posiadał łącznie 60.000 _sześćdziesiąt tysięcy_ udziałów Spółki Zależnej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej.
Objęcie Udziałów wpisuje się w strategię Emitenta, związaną z rozwojem działalności Spółki Zależnej.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

ESPI | 8/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku _”ZWZ”_:
BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Poznaniu:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 17.412.280
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 17.412.280
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 42,02 %

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 7/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:
NTV_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
NTV_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf
Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania_NTV_28.06.2022.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NTV_za_rok_2021.pdf

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 6/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę BRAS S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_BRAS_SA.pdf

Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej United D.A.G. _SL_ Limited z siedzibą w Sierra Leone _”Akcje United D.A.G.”_ do osoby fizycznej za łączną kwotę 1000,00 zł.
Decyzja o sprzedaży Akcji United D.A.G. jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej: Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Bioerg”_, tj. 6.375.000 akcji na okaziciela serii E oraz 82.333.249 akcji na okaziciela serii F _”Akcje Bioerg”_. Akcje Bioerg zostały sprzedane do spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 200.000,00 zł.
Sprzedaż Bioerg jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 3/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_CCASI_SA_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Bieżący | ESPI | 2/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Bras S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie_BRAS_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf

 

Informacja dotycząca rejestracji akcji serii R Emitenta

Bieżący | ESPI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie nr 210/2022 z dnia 3 marca 2022 r. dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 31.083.375 _słownie: trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00065, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przydział akcji serii R

Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku dokonał przydziału 31.083.375 _trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_ oferowanych przez Spółkę.
Wszystkie oferowane Akcje Serii R zostały objęte, a w tym:
– 19.861.829 _dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru, w ramach zapisów podstawowych;
– 2.974.641 _dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden_ Akcji Serii R zostało objętych w wyniku złożenia zapisów dodatkowych
– 8.246.905 _osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez inwestorów, na zaproszenie Zarządu, w trybie art. 436 § 4 KSH.
Spółka informowała o emisji Akcji Serii R w raportach bieżących nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku oraz 8/2021 z 2 listopada 2021 roku.

 

Scroll to top