Publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 8/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, w związku z publikacją przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku, informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Spółki tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny” opublikowany został Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii R _”Suplement”_.
Suplement stanowi także załącznik do niniejszego raportu.

Suplement_nr_1_do_Dokumentu_Informacyjnego_NTV.pdf

Harmonogram subskrypcji akcji serii R oraz publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 7/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 10 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_ podjął uchwałę w przedmiocie określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii R _”Uchwała Zarządu”_.
Ustalono następujący harmonogram subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_:
a_ rozpoczęcie zapisów: 15 listopada 2021 r.
b_ zakończenie zapisów: 7 grudnia 2021 r.
c_ termin zapisów na Akcje Serii R oferowanych przez Zarząd Spółki, które nie zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych: od 15-16 grudnia 2021 r.
d_ przydział Akcji Serii R: 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii R został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Dokument Informacyjny”_.

Dokument Informacyjny został zatwierdzony uchwałą zarządu w przedmiocie określenia warunków subskrypcji akcji serii R dnia 12 listopada 2021 r.

Dokument Informacyjny wraz z formularzem zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii R Spółki został opublikowany na stronie internetowej Spółki, tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny”. Dokument Informacyjny stanowi także załącznik do niniejszego raportu.Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dokument_informacyjny_emisja_akcji_serii_R.pdf

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta

Bieżący | ESPI | 6/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki United S.A. _PLSTCKI00016_ na New Tech Venture S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieniła nazwę skróconą oraz oznaczenie Emitenta i począwszy od dnia 12 listopada 2021 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „NTVSA” i oznaczeniem „NTV”.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 5/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 roku _”NWZ”_:

BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

Modyfikacja strategii Emitenta – rozszerzenie profilu działalności Emitenta

Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w związku z dokonaną analizą rynku i sytuacją makroekonomiczną na świecie podjął decyzję o modyfikacji strategii Emitenta poprzez rozszerzenie profilu działalności Emitenta.
Zmodyfikowana strategii zakłada:

1. Pozyskanie kapitału inwestycyjnego poprzez:
– sprzedaż posiadanych akcji spółki Bioerg S.A.,
– emisję akcji serii R.

2. Rozwój spółki zależnej Emitenta – agencji marketingowe NCF _”NCF”_ poprzez:
– rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
– rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.

3. Wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego poprzez:
– pozyskanie spółek zależnych z branży innowacyjnych technologii,
– stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
– stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie:
->produkcji oprogramowania na zamówienie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej, sektora publicznego, energetyki i przemysłu oraz dla branży marketingowej i mediów
->outsourcingu kadr IT, zarówno dedykowanych zespołów stanowiących trzon działalności IT klienta, jak i outsourcing pojedynczych specjalistów
->usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcing procesów rekrutacyjnych, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie procesem rekrutacji pracowników i jego wyniki.

Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.11.2021 r. – zmiana siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 18/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmianę w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
W związku z powyższym
§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 3/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, _dalej „Emitent”, „Spółka”_ zwołuje na dzień 4 listopada 2021 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jarosława Niesobskiego – notariusza w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz _”NWZ”_.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_NTV_4.11.pdf

Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_NTV_4.11.2021.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 2/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku _”ZWZ”_:

Spółka BRAS SPÓŁKA AKCYJNA siedzibą w Bydgoszczy:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 3 770 125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 3 770 125
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 95,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39 %

Aktualizacja wartości posiadanych udziałów

Bieżący | ESPI | 1/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. _dalej: „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki NCFSA Sp. o.o. do kwoty 1 183 000 zł. Aktualizacja wynika z wyceny przedsiębiorstwa NCFSA Sp. z o.o. przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Wartość odpisu to 7 986 270,51 zł. Jednocześnie podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości akcji Bioerg S.A. do kwoty 100 000 zł. Aktualizacja wynika z trwałej utraty wartości akcji Bioerg S.A. z uwagi na przeprowadzenie odpisu aktualizującego wartości posiadanych udziałów w spółce Beta Bio Technology Sp. z o.o. Wartość odpisu to 11 751 640,00 zł.

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana siedziby Spółki

Raport Bieżący 14/2020

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _dawniej United S.A._ z siedzibą w Bydgoszczy, dalej „Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 11 grudnia 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 8/2020.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany siedziby Spółki z miasta Warszawa na miasto Bydgoszcz.

Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

STATUT_UNITED_S.A._PO_ZMIANACH_WPROWADZONYCH_PRZEZ_ZWZ_23.06.2020.pdf

Scroll to top