Harmonogram subskrypcji akcji serii R oraz publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R

Bieżący | ESPI | 7/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 10 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. _dzień prawa poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki _”Uchwała Emisyjna”_ podjął uchwałę w przedmiocie określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii R _”Uchwała Zarządu”_.
Ustalono następujący harmonogram subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_:
a_ rozpoczęcie zapisów: 15 listopada 2021 r.
b_ zakończenie zapisów: 7 grudnia 2021 r.
c_ termin zapisów na Akcje Serii R oferowanych przez Zarząd Spółki, które nie zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych: od 15-16 grudnia 2021 r.
d_ przydział Akcji Serii R: 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii R został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Dokument Informacyjny”_.

Dokument Informacyjny został zatwierdzony uchwałą zarządu w przedmiocie określenia warunków subskrypcji akcji serii R dnia 12 listopada 2021 r.

Dokument Informacyjny wraz z formularzem zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii R Spółki został opublikowany na stronie internetowej Spółki, tj. https://ntvsa.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny”. Dokument Informacyjny stanowi także załącznik do niniejszego raportu.Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Dokument_informacyjny_emisja_akcji_serii_R.pdf

Scroll to top