Przydział akcji serii R

Bieżący | ESPI | 9/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _”Spółka”_ informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku dokonał przydziału 31.083.375 _trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii R _”Akcje Serii R”_ oferowanych przez Spółkę.
Wszystkie oferowane Akcje Serii R zostały objęte, a w tym:
– 19.861.829 _dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru, w ramach zapisów podstawowych;
– 2.974.641 _dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden_ Akcji Serii R zostało objętych w wyniku złożenia zapisów dodatkowych
– 8.246.905 _osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć_ Akcji Serii R zostało objętych przez inwestorów, na zaproszenie Zarządu, w trybie art. 436 § 4 KSH.
Spółka informowała o emisji Akcji Serii R w raportach bieżących nr 7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku oraz 8/2021 z 2 listopada 2021 roku.

 

Scroll to top