Plan połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 3/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki, jako spółki przejmującej, oraz Zarząd NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”NCFSA”_, jako spółki przejmowanej, pisemnie uzgodniły plan połączenia spółek.

Połączenie spółek nastąpi w oparciu o następujące zasady:
– jako łączenie poprzez przejęcie, czyli poprzez przeniesienie całego majątku NCFSA na Spółkę _art. 492 § 1 pkt 1 KSH_;
– bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym NCFSA _art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 494 § 4 KSH w zw. z art. 514 KSH_;
– w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów spółek uzasadniających połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego _art. 516 § 6 KSH_.

Połączenie spółek ma na celu uproszczenie struktur organizacyjnych w ramach grupy kapitałowej Spółki.

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowią załączniki do niniejszego raportu.

NTV_Plan_polaczenia.pdf

Scroll to top