Informacja dotycząca rejestracji akcji serii E Emitenta w KDPW

Bieżący | ESPI | 2/2023

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” wydał oświadczenie nr 362/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. „Oświadczenie” dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 25.000 słownie: dwadzieścia pięć tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSTCKI00057 „Akcje”, o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2011 roku. Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 4 maja 2023 r.

 

Scroll to top