Zawarcie umowy z audytorem

Bieżący | EBI | 7/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęła umowa z dnia 7 lutego 2022 r. z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3828.
Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii R Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2022 r. została podpisana umowa z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem umowy jest wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii R Spółki. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Bieżący | EBI | 5/2022

Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:
– Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
– Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1 036 112,50 zł do kwoty 4 144 450,00 zł poprzez emisję 31.083.375 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.108.337,50 zł oraz uległa zmianie treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
Aktualna treść § 3 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.144.450,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
– 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_TEKST STATUTU_zarejestrowany w KRS 27.01.2022.pdf

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta

Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy wpisał zmianę adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e-mail Emitenta.
Aktualna strona internetowa Emitenta znajduje się pod adresem: www.ntvsa.pl,
Aktualna poczta elektroniczna Emitenta znajduje się pod ogólnym adresem: office@ntvsa.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Korekta do raportu EBI nr 17/2021

Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 17/2021 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta („Raport”). Korekta Raportu związana jest z potrzebą uzupełnienia i doprecyzowania informacji dotyczących życiorysu Pana Michała Krzyżanowskiego, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający zaktualizowany życiorys Pana Michała Krzyżanowskiego.
Treść Raportu pozostaje bez zmian.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys Michała Krzyżanowskiego po korekcie.pdf

Korekta do raportu EBI nr 16/2021

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 16/2021 – Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r. („Raport”). Korekta wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika do Raportu, w wyniku której Emitent nie podał informacji w zakresie liczby głosów oddanych za/przeciw/wstrzymujących się dotyczącej każdej z uchwał.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 listopada 2021 roku. Treść Raportu oraz pozostałe dane przekazane w załączniku do Raportu pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKORYGOWANA TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11 korekta.pdf

Raport Kwartalny za III kwartał 2021 r.

Raport kwartalny | EBI | 19/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q3_2021.pdf

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Krzyżanowskiego.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r.

Raport bieżący | EBI | 16/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. („NWZ”).
Wobec braku wskazania członków Rady Nadzorczej do odwołania, NWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwały nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11.pdf

Scroll to top