Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2018 r.

Raport bieżący nr 7/2018

Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy _nazwy_ Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.
16.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Załączniki:

ZWOLANIE_ZWZ_SPOLKI_UNITED_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_SPOLKI_UNITED__06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU-_UNITED_S.A._ZWZ_06.2018.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top