Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 30.06.2021 r.

Bieżący | EBI | 9/2021

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadziło następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 3a Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„§3a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 770.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 czerwca 2024 roku („kapitał docelowy
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

3 ust. 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych uchwałami podjętymi podczas ZWZ otrzymał nowe następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.144.450,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści
cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
– 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
– 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
– 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– nie więcej niż 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top