Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.

Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
W związku z powyższym:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi: New Tech Venture Spółka Akcyjna.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Spółka może używać skrótu firmy: New Tech Venture S.A.

Emitent informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.

W związku z powyższym:

§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

Ponadto Emitent informuje, iż odstąpiono od rozpatrzenia punktu 14 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top