Zmiany w Statucie Spółki

Raport Bieżący nr 16/2016 [30.09.2016]

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym do Spółki doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla. m.st. Warszawy w Warszawie, zgodnie z którym w dniu 14 września 2016 r. zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dokonane zmiany Statutu:

– §7 ust. 2 – 3 Statutu Spo´łki skres´la sie?,

– §11 ust. 2 lit. b Statutu Spo´łki skres´la sie?.

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 2 – 3 oraz §11 ust. 2 lit. b Statutu:

§7 ust. 2 Statutu Spo´łki:

W sprawach przekraczaja?cych zakres zwykłych czynnos´ci Spo´łki, konieczna jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej, chyba z˙e chodzi o czynnos´c´ nagła?, kto´rej zaniechanie mogłoby narazic´ Spo´łke? na szkode?. Sprawa? przekraczaja?ca? zakres zwykłych czynnos´ci jest w szczego´lnos´ci zacia?gnie?cie zobowia?zania lub rozporza?dzenie prawem o wartos´ci powyz˙ej 200.000,00 PLN (dwustu tysie?cy złotych).

§7 ust. 3 Statutu Spo´łki:

W razie dokonania czynnos´ci z naruszeniem ust. 2 powyz˙ej członek Zarza?du moz˙e zostac´ pocia?gnie?ty do odpowiedzialnos´ci.

§ 11 ust. 2 lit. b:

wyraz˙anie zgody na zacia?gnie?cie zobowia?zania lub rozporza?dzenie prawem o wartos´ci powyz˙ej 200.000,00 PLN (dwustu tysie?cy złotych).

Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

25361944_Statut_UNITED_Spolka_Akcyjna-0_(1)-0.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top