Zakończenie subskrypcji akcji serii R NEW TECH VENTURE

Bieżący | EBI | 21/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”, „Emitent”) w zawiązku z zakończeniem subskrypcji akcji serii R wyemitowanych na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki („Akcje serii R”), podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
15 listopada 2021 roku – rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
7 grudnia 2021 roku – zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
15-16 grudnia 2021 roku – przyjmowanie zapisów przez podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie Zarządu Emitenta.

2) Data przydziału akcji
17 grudnia 2021 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą
31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji serii R.

6) Ceny, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):
Akcje serii R były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii R zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Zapisy nie odbywały się w transzach.
– zapisy podstawowe – 155 osób na 19.861.829 (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) Akcji serii R,
– zapisy dodatkowe – 28 osób na 2.974.641 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden) Akcji serii R oraz
– zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – 5 osób na 8.246.905 (osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięć) Akcji serii R.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Zapisy nie odbywały się w transzach. Akcje serii R przydzielono wszystkim osobom, które złożyły zapisy.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Zapisy nie odbywały się w transzach.
BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („BRAS”), podmiot powiązany z Emitentem, objął w ramach zapisów podstawowych 11.310.375 Akcji serii R oraz na zaproszenie Emitenta w ramach zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych 6.101.905 Akcji serii R.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii R nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie został żadnej umowa o subemisję, ani umowy o gwarancję emisji.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty emisji Akcji serii R wyniosły 30 405,38 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta pięć złotych 38/100), w tym koszty:
– przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5.777,50 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100),
– sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 24 627,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych sześćset dwadzieścia siedem złotych 88/100),
– wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
– promocja oferty – nie dotyczy,
– pozostałe – 0,00 zł.

Wymienione koszty zostaną rozliczone przez spółkę jako koszty działalności niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż Akcje serii R będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top