Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki w dniu 30.06.2021 roku

Bieżący | EBI | 7/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podczas którego między innymi zostały podjęte uchwały:
– w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki,
-w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego
-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 30 sierpnia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii R do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bydgoszczy S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Wobec braku wskazania członków Rady Nadzorczej do odwołania, ZWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwał nr 21, nr 22, nr 23, nr 24 oraz wobec braku kolejnych kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki ZWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwał nr 26, nr 27, nr 28, nr 29.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść wszystkich uchwał podjętych podczas ZWZ.
Ponadto, Emitent informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego – Jarosław Dzierżonowski złożył w trybie art. 422 kodeksu spółek handlowych sprzeciw do podjętych uchwał nr 30, nr 31, nr 32.Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Treść uchwał podjętych podczas ZWZ 30.06.2021.pdf

Scroll to top