Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 4/2021

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GK NTV S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK NEW TECH VENTURE S.A..pdf

NTV_SKONSOLIDOWANE_PRZELICZENIE_NA_EUR.pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK NTV S.A. ZA 2020 R..pdf

OŚWIADCZENIE GK NTV S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK NTV S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY NTV S.A..pdf

Scroll to top