Rezygnacja Prezesa Zarządu

Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.07.2020 r. Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 1.07.2020 r.

Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top