Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Bieżący | EBI | 13/2021

W nawiązaniu do raportów EBI 9/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy zarejestrował następujące zmiany w statucie Emitenta:

– zmiana wynikająca z uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku („ZWZ”) zgodnie z którą § 3a Statutu Emitenta otrzymał nowe następujące brzmienie:
„§3a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 770.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 15 czerwca 2024 roku („kapitał docelowy”).
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane
wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela
uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału
docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

– zmiana wynikająca z uchwały nr 30 ZWZ zgodnie z którą § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
㤠3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.036.112,50 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
– 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
-518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Ponadto, Emitent zwraca uwagę, że w związku z rejestracją zmian wynikających z uchwały nr 30 ZWZ został spełniony warunek zawieszający wejście w życie uchwały nr 32 ZWZ, którą Emitent niezwłocznie zamierza procedować.

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

TEKST STATUTU NEW TECH VENTURE.pdf

Scroll to top