Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta

Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1 036 112,50 zł do kwoty 4 144 450,00 zł poprzez emisję 31.083.375 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.108.337,50 zł oraz uległa zmianie treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
Aktualna treść § 3 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.144.450,00 zł (cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
– 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 275.685 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
– 31.083.375 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_TEKST STATUTU_zarejestrowany w KRS 27.01.2022.pdf

Scroll to top