Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnmego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.

Bieżący | EBI | 6/2019
Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74; 02-803 Warszawa z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

FORMULARZ Z WNIOSKIEM O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 13.06.2019.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top