Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, (dalej „Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 4 listopada 2021 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jarosława Niesobskiego – notariusza w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz („NWZ”).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11.pdf

Wzór pełnomocnictwa NWZ NTV_4.11.2021.pdf

Scroll to top