Nabycie akcji Bioerg S.A.

Raport bieżący 8/2016 [28.12.2016]

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki pod firmą United Spółka Akcyjna (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł transakcję nabycia 81.424.000 akcji spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę jednostkową 0,11 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę 8.956.640,00 zł. Całkowita cena zakupu akcji płatna jest do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa nie zawiera innych postanowień dotyczących warunku, terminu, jak również postanowień dotyczących kar umownych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top