Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2021 r.

Roczny | EBI | 16/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami („Raport”).
Korekty wprowadzone do Raportu dotyczą:
– poprawy omyłki pisarskiej w punkcie 2d wprowadzenia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok,
– wykreślenia nieaktualnej informacji przedstawionej w pkt 1.2. Informacji dodatkowej do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok w części Przychody i koszty oraz zasady ustalania wyniku finansowego dotyczącej opisu sposobu prezentowania przychodów i kosztów związanych z obrotem papierami wartościowymi.
Pozostałe informacje przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2021 rok oraz w Raporcie nie uległy zmianie.
Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 w zw. z ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_SKONSOLIDOWANE_DO_PO KOREKCIE_sig.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2021_sig.pdf

2021 iA SBR UoR SSF_GK_NTV_SA korekta-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021_sig.pdf

NTV_WYBRANE DANE_EUR_sig.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GK NTV 2021_sig.pdf

Scroll to top