Korekta do raportu EBI nr 16/2021

Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę do raportu EBI nr 16/2021 – Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r. („Raport”). Korekta wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika do Raportu, w wyniku której Emitent nie podał informacji w zakresie liczby głosów oddanych za/przeciw/wstrzymujących się dotyczącej każdej z uchwał.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowany załącznik zawierający treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 listopada 2021 roku. Treść Raportu oraz pozostałe dane przekazane w załączniku do Raportu pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKORYGOWANA TREŚĆ UCHWAŁ SPÓŁKI NTV_4.11 korekta.pdf

Scroll to top