informacja o planowanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

ESPI | 6/2020

Zarząd United S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż Zarząd spółki zależnej Emitenta- NCF S.A. _dalej: „NCF”, „Spółka przekształcana”_ w dniu wczorajszym tj. 07.09.2020 r. na posiedzeniu Zarządu NCF podjął uchwałę w sprawie przekształcenia NCF w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu NCF będzie prowadzić działalność pod firmą NCFSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie zostanie dokonane w trybie art. 551-570 oraz art. 577-580 KSH.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 lipca 2020 r. wynosi 8.871.902,91 zł _osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy_.
Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 100.000 zł _sto tysięcy złotych_ i będzie dzielił się na 2.000 _dwa tysiące_ równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ za jeden udział.

Wartość nominalna Emitenta _jedynego wspólnika Spółki Przekształcanej_ w razie jego uczestnictwa w Spółce Przekształcanej będzie wynosić 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł _sto tysięcy złotych_.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top