Informacja dotycząca otrzymanych pozwów sądowych oraz zabezpieczenia

Raport bieżący nr 9/2018

Emitent informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego
w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca 2018 r. sygn. akt XVI GC 705/18 o udzielenie zabezpieczenia roszczenia powoda Korneliusza Sawińskiego o stwierdzenie nieważności uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Spółki Akcyjnej w Warszawie z 18 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Spółki Akcyjnej w Warszawie z 18 czerwca 2018 r., poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Spółki Akcyjnej w Warszawie z 18 czerwca 2018 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wraz z postanowieniem doręczono Emitentowi odpis pozwu z załącznikami.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy odpis pozwu wraz załącznikami wniesionego przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie dotyczący stwierdzenie nieważności Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki United Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki United Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.
Zarząd Emitenta informuje, że pomimo podjęcia w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwał nr 19 i 20 do dnia dzisiejszego nie złożył w Sądzie Rejestrowym wniosku rejestrację ww. uchwał oraz zmianę statutu spółki z uwagi na wniesione w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia sprzeciwy do Uchwał.

Ponieważ oba postępowania mogłyby narazić spółkę na znaczne koszty Zarząd zwróci się do Powodów z propozycją zawarcia ugody, która pozwoli zakończyć oba postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top