Autor: janadmin

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 czerwca 2024 roku

Bieżący | ESPI | 2/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku _”ZWZ”_:
Harish Panati:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 50 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 50 000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,12%.

 

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 11/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku („ZWZ”) dokonało: uchwałą nr 20 ZWZ zmiany § 2 Statutu Spółki, uchwałą nr 21 ZWZ zmiany § 3a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 22 ZWZ zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie §3b.
Treść dokonanych zmian przedstawiona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zestawienie zmian w Statucie Spółki .pdf

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję

Bieżący | EBI | 10/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki członków Rady Nadzorczej Spółki na jej nowa trzyletnią kadencję w osobach: Pani Natalia Gołębiowska, Pan Maciej Pawluk, Pan Michał Krzyżanowski, Pan Wojciech Krzyżanowski, Pan Krzysztof Moszkiewicz.
Życiorysy powołanych na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Życiorys_N.Golebiowska.pdf

NTV_zyciorys_M_Pawluk.pdf

NTV_zyciorys_W.Krzyżanowski.pdf

NTV_Życiorys Michał Krzyżanowski.pdf

NTV_zyciorys_K.Moszkiewicz.pdf

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 9/2024

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Treść uchwał.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 r.

Bieżący | EBI | 8/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf

NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf

NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf

Raport Kwartalny za I kwartał 2024 r.

Kwartalny | EBI | 7/2024

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV Q1_2024_fin.pdf

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał za 2024 r.

Bieżący | EBI | 6/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za I kwartał 2024 r. z dnia 14 maja 2024 r. na dzień 15 maja 2024 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Bieżący | EBI | 5/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024.pdf

Raport roczny Spółki za 2023 r.

Roczny | EBI | 4/2024
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2023 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2023_JEDNOSTKOWE_NTV połączony.pdf

NTV sprawozdanie z działalności 2023_f.pdf

NTV opinia sprawozdanie z badania 2023.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2023.pdf

wybrane dane finansowe.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NEW TECH VENTURE_2023.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO NTV 2023.pdf

SF-JIN SF NTV 2023F.xml

SF-JIN SF NTV 2023F.xml.XAdES

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

Bieżący | EBI | 3/2024

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023 z dnia 18 marca 2024 roku na dzień 20 marca 2024 roku.

Powodem zmiany terminu raportu rocznego jest konieczność zakończenia badania roku 2023 przez firmę audytorską.

Pozostałe terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Scroll to top