Aktualizacja wartości posiadanych udziałów

Bieżący | ESPI | 1/2021

Zarząd New Tech Venture S.A. _dalej: „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki NCFSA Sp. o.o. do kwoty 1 183 000 zł. Aktualizacja wynika z wyceny przedsiębiorstwa NCFSA Sp. z o.o. przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Wartość odpisu to 7 986 270,51 zł. Jednocześnie podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości akcji Bioerg S.A. do kwoty 100 000 zł. Aktualizacja wynika z trwałej utraty wartości akcji Bioerg S.A. z uwagi na przeprowadzenie odpisu aktualizującego wartości posiadanych udziałów w spółce Beta Bio Technology Sp. z o.o. Wartość odpisu to 11 751 640,00 zł.

Scroll to top